Movie Reviews

10 Best Movies of Milla Jovovich

Milla Jovovich is an actress, model and musician born in Ukraine and raised in America. Before entering the acting world, she first pursued the world of modeling at the age of 12. At the age of 13, she appeared in a TV series called Night Train to Kathmandu then debuted in a movie called Two Moon Junction.

Her career as an actress has nearly 30 years, so she has many films to play the main role. Many of her fans say her best performance was when she played Alice in the Resident Evil trilogy. Want to know something else? Let’s summarize the 10 best films of Mila Jovovich after 30 years of career.

Milla Jovovich

Related posts
Movie Reviews

12 Monkeys Movie Review

Movie Reviews

The Iceman Movie Review

Movie Reviews

Win It All (2017) Movie Review

Movie Reviews

Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Movie Review

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status -

Mọi thông tin trên Salenhanh đều dựa trên đánh giá chủ quan của cá nhân mình, vì vậy những thông tin này không có tác dụng thay thế cho chẩn đoán của các chuyên gia, bác sĩ, người có chuyên môn... Salenhanh không chịu trách nhiệm đối với chất lượng của những sản phẩm được đánh giá trên website.